Διαφάνεια

FacebookTwitterEmailPrintLinkedIn

Γνωστοποίηση από την ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ A.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA, τη Γνωμοδότηση 5/2016 και τη Γνωμοδότηση 2/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται κατά τρόπο ονομαστικό οι παροχές της ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ A.E. προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ), για το διάστημα από 01/01/2016 – 31/12/2016.

Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Λίστα συμβάσεων χορηγίας με ΕΥΦ / τρίτα μέρη που καθ’ υπόδειξη των ΕΥΦ διοργανώνουν την εκδήλωση