Πολιτική Ποιότητας

FacebookTwitterEmailPrintLinkedIn

Πολιτική της Πετσιάβας Α.Ε. είναι η παραγωγή και διανομή ασφαλών, σταθερά υψηλής ποιότητας προϊόντων που συμμορφώνονται στα πρότυπα, στους κανονισμούς και τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Με σεβασμό προς τον άνθρωπο, προσήλωση και συνέπεια προς τον καταναλωτή, το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό μας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στην αγορά των φαρμακευτικών, ιατροτεχνολογικών,  παραφαρμακευτικών και χειρουργικών προϊόντων αλλά και τη νομοθεσία, ώστε να παρέχουμε προϊόντα που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών μας.

Το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας φροντίζει για την συνεχή συμμόρφωση με τις εν ισχύ απαιτήσεις μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.  Το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό του Τμήματος παρακολουθεί συνεχώς όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο ποιοτικά αποτέλεσμα.  Εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου σε όλα τα στάδια παραγωγής και διανομής των προϊόντων, ενώ διερευνά και ορίζει διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σε περίπτωση αποκλίσεων.

Εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κατανοητή και εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους.  Θέτει Αντικειμενικούς Στόχους με τη μορφή Δεικτών Ποιότητας οι οποίοι σε συνεργασία με τη Διοίκηση αναλύονται, επαναπροσδιορίζονται και αναθεωρούνται στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Για την εξασφάλιση των ανωτέρω η Πετσιάβας Α.Ε. εφαρμόζει τα πρότυπα GMP, GDP, GLP, EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ΔΥ8/1348/04, GVP, Materiovigilance και Cosmetovigilance.