Διαφάνεια

FacebookTwitterEmailPrintLinkedIn

Γνωστοποίηση από την ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ A.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA, τη Γνωμοδότηση 5/2016 και τη Γνωμοδότηση 2/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται κατά τρόπο συγκεντρωτικό οι παροχές της ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ A.E. προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ), και κατά τρόπο ονομαστικό οι παροχές πρός Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ)

Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023