Οι Πολιτικές μας

FacebookTwitterEmailPrintLinkedIn

Η Πετσιάβας ΑΕ δεσμεύεται στην τήρηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής. Η εταιρεία προάγει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσω σαφώς καθορισμένων πολιτικών που περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευθύνη. Δίνει έμφαση στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ ενισχύει τη συνεργασία με πελάτες και προμηθευτές, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

  1. Πολιτική Ποιότητας
  2. Πολιτική Ανθρώπινου Δυναμικού
  3. Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
  4. Πολιτική κατά της Δωροδοκίας
  5. Πολιτική Κατά της Βίας και της Παρενόχλησης
  6. Περιβαλλοντική Πολιτική
  7. Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  8. Πολιτική Αναφερόντων Παραβιάσεων Ενωσιακού Δικαίου