Δημοσίευση Ισολογισμών

FacebookTwitterEmailPrintLinkedIn

Οι οικονομικές καταστάσεις της Πετσιάβας ΑΕ ελέγχονται και υπογράφονται ετήσια από πιστοποιημένους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές.

Ελεγκτική Εταιρεία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.:125)
Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής: Θεόδωρος Παπανικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14321)

2012

2013

2014